Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020

Thứ năm - 20/06/2019 04:39
Kế hoạch tuyển sinh năm 2019-2020
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MN PHƯƠNG TRUNG I
     
Số:        /KH-MNPT1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc
 
 

Phương Trung, ngày     tháng   năm 2019

                                                      KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2019 - 2020Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ Công văn số 412/SGD&ĐT- QLT ngày 29/1/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019–2020; kế hoạch 1103/KH-SGD ĐT ngày 29/3/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo kế hoạch triển khai công tác thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 thành phố Hà Nội năm học 2019-2020;
Thc hin công văn số 224 KH-PGD&ĐT ngày 7/5/2019 của phòng GD&ĐT Thanh Oai về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019 - 2020;
Trường mầm non Phương Trung I xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 trên địa bàn xã Phương Trung cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích:
жm b¶o tæ chøc tuyÓn sinh ®óng quy ®Þnh, c«ng khai, c«ng b»ng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c bËc phô huynh ®­a trÎ ®Õn tr­êng. Gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn ë cÊp häc mÇm non, lµm tèt c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc trÎ 5 tuæi.
        T chc tuyn sinh đúng Quy chế, đảm bo chính xác, công bằng, khách quan, thun li cho hc sinh vµ cha m hc sinh, góp phn nâng cao chất lượng giáo dc toµn din trong nhµ trường, duy trì và nâng cao cht lượng ph cp giáo dục mm non cho tr 5 tui.
2. Yêu cầu:
Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn quản lý, thực hiện tuyển sinh trẻ địa bàn quản lý trước chưa đủ chỉ tiêu mới tuyển đến trẻ trái tuyến.
Huy động 100% số trẻ ăn bán trú tại trường.
Thực hiện các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho trường học; giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp.

B. NỘI DUNG
I. Điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ.
 
Độ tuổi Số trẻ điều tra Số trẻ cũ chuyển lên Dự kiến biên chế  năm 2019-2020
Dự kiến số trẻ sau TS Số lớp Số GV Bình quân m2/trẻ
5 tuổi 177 163 177 5 17 35,4
4 tuổi 184 162 169 5 18 33,8
3 tuổi 195 101 175 5 14 35
Nhà trẻ 163 0 85 3 16 28
Tổng 719 426 606 18 65 34,9

II. Tuyển sinh vào các nhóm lớp năm học 2019 -2020.
1. Phương thức và đối tượng:
Ph­¬ng thøc tuyÓn sinh: XÐt tuyÓn.
Nhµ tr­êng th«ng b¸o c«ng khai chØ tiªu tuyÓn sinh trÎ mÇm non ë tõng ®é tuæi trên ®µi truyÒn thanh x· vµ tæ chøc tuyÓn sinh t¹i khu trung t©m M· KiÒu tr­êng mÇm non Ph­¬ng Trung I.
§èi t­îng tuyÓn sinh: TrÎ sinh n¨m 2014 ,2015,2016, 2017 thuéc ®Þa bµn 4 th«n: Th«n 5 M· KiÒu, th«n 6 T©n TiÕn, th«n 7 T©n D©n I, th«n 8 T©n D©n II.
2. Độ tuổi dự tuyển:
Nhà trường tuyển sinh trẻ trong độ tuổi nhà trẻ 24-36 tháng sinh năm 2017; trẻ 3 tuổi sinh năm 2016, trẻ 4 tuổi sinh năm 2015, 5 tuổi sinh năm 2014.
3. Hồ sơ dự tuyển:
Đơn xin học (Theo mẫu).
  Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu).
  Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã.
4. Thời gian tuyển sinh:
Đợt 1: Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến từ ngày 04/7/2019 đến ngày 6/7/2019, tuyển học sinh đúng tuyến (được phân chia theo địa bàn tuyển sinh).
Đợt 2: Từ ngày 13/7/2019 đến ngày 18/7/2019, tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh: (đính kèm Phụ lục 1a- file excel gửi kèm)
Địa bàn tuyển sinh thuộc các thôn: Mã Kiều; Tân Tiến; Tân Dân 1; Tân Dân 2.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I- Phân công trách nhiệm
1. Ban giám hiệu:
Lên kế hoạch phân công giáo viên, nhân viên phụ trách điểm tuyển sinh: khu trung tâm làm tốt công tác tuyển sinh.
Phân công đồng chí: Nguyễn Thị Lựu, Hoàng Thị Nga theo dõi điểm tuyển sinh khu trung tâm.
2. Các Đ/c giáo viên, nhân viên:
(điều tra cơ bản, chuẩn bị đội ngũ giáo viên, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, thực hiện quy chế công khai...).
3. Các thành viên trong hội đồng tuyển sinh:
          * Thµnh lËp héi ®ång tuyÓn sinh: Gåm:
Chñ tÞch héi ®ång:        Bµ L­¬ng T. Thanh Thu           HiÖu tr­ëng
Phã chñ tich héi ®ång: Bµ NguyÔn ThÞ Lùu                 Phã hiÖu tr­ëng
                                      Bà Hoàng Thị Nga                            Phã hiÖu tr­ëng
Th­ ký héi ®ång:          Nguyễn Thị Hải                  Nhân viên
C¸c uû viªn:                   Bµ Lê Thị Nga                         Trưởng ban TTND
                                      Bµ Lê Thị Giang                      Tæ tr­ëng tổ 3 tuæi
                                      Bµ Phạm Hà Cẩm Anh            Tæ tr­ëng tæ nhµ trÎ
                                      Bµ Tạ Thị Thảo                       Tæ tr­ëng tổ 4 tuæi                                                Bµ Nguyễn Thị Xuân              Gi¸o viªn 5 tuổi
                                      Bà Lê Thị Thanh Hiền             Gi¸o viªn 5 tuổi
                                      Ông Phạm Xuân Huy              Bảo Vệ
                                      Ông Lê Mạnh Cường               Bảo Vệ
II. Chế độ báo cáo.
* Th¸ng 5,6/2019:
Thµnh lËp héi ®ång tuyển sinh, ph©n c«ng c¸n bé ®iÒu tra phæ cËp danh s¸ch trÎ trong ®é tuæi.
Ngµy 25/4/2019: Nép danh s¸ch Héi ®ång tuyÓn sinh
Ngµy 4/5/2019: Nép dù th¶o kÕ ho¹ch tuyÓn sinh.
Ngµy 15/6/2019: Nhµ tr­êng nhËn quyÕt ®Þnh thµnh lËp héi ®ång tuyÓn sinh t¹i Phßng GD&§T.
* Th¸ng 7/2019: Thùc hiÖn c«ng t¸c tuyÓn sinh.
Tõ ngµy 01/7/2019 ®Õn ngµy 18/7/2019 tuyÓn sinh trÎ theo kÕ ho¹ch.
Ngµy 19/7/2019 Duyệt chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung.
Ngày 20/7/2019: nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh qua mạng
Ngày 23/7/2019 nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh về Phòng GD&ĐT theo cấp  học (kèm theo hồ sơ tuyển sinh).
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh 2019  - 2020  Trường mầm non Phương Trung I yêu cầu ông (bà) thành viên trong hội đồng tuyển sinh, các thành viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn trên./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
- Các Đ/c thành viên hội đồng TS (để thực hiện);
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

 PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

KH Ư D CNTT

Kế hoạch thự hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 13/10/2019

lượt xem: 0 | lượt tải:0

KH D H HN

KẾ HOẠCH DẠY HỌC HÒA NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT NĂM 2019-2020

Thời gian đăng: 13/10/2019

lượt xem: 0 | lượt tải:0

KHCĐ TH CLGD

Kế hoạch chỉ đạo thực hiện các hoạt động giáo dục năm học 2019-020

Thời gian đăng: 13/10/2019

lượt xem: 0 | lượt tải:0

150/KH-MNPTI

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 17/10/2019

lượt xem: 96 | lượt tải:49

6547//QĐ-UBND

QĐ ban hành danh mục TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở GDĐT và UBND huyện

Thời gian đăng: 19/12/2018

lượt xem: 189 | lượt tải:85

25/2018/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

Thời gian đăng: 19/12/2018

lượt xem: 170 | lượt tải:73

26/2018/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Thời gian đăng: 19/12/2018

lượt xem: 172 | lượt tải:75

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 197 | lượt tải:60

69/KH-MNPTI

Kế hoạch phát triển giáo dục đến năm 2020

Thời gian đăng: 29/10/2019

lượt xem: 106 | lượt tải:48
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Video
Ảnh mới
Quảng cáo 1
Thống kê
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay108
  • Tháng hiện tại4,711
  • Tổng lượt truy cập99,278
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây